• ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ KATAΧΩΡΗΣΗΣ

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1. Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στις συναλλαγές με την επωνυμία «ΥΓΕΙΑ247 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΥΓΕΙΑ247» (εφεξής: «η Εταιρεία»), είναι καταχωρημένη στην Ελλάδα με αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 162275303000, εδρεύει στην οδό Παπαναστασίου 16, στο Δήμο Πατρέων, τηλ. 69380873001, email: sales@ygeia247.gr και με ενδοκοινοτικό αριθμό φορολογικού μητρώου της εταιρείας (ΑΦΜ) EL801728559, έχει στην κυριότητά της και διαχειρίζεται τον ιστότοπο ygeia247.gr (εφεξής: ο «Ιστότοπος»), ο οποίος συνιστά έναν διαδικτυακό τόπο που λειτουργεί ως εξειδικευμένος διαδικτυακός επαγγελματικός κατάλογος για την καταχώρηση Επαγγελματιών του ευρύτερου κλάδου της Yγείας, καθώς επίσης και Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Υγείας, στους οποίους περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

  • Γιατροί, Οδοντίατροι, Νοσηλευτές, Φυσιοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Διαιτολόγοι, Ψυχολόγοι,  Φροντιστές, Φαρμακεία, Ασφαλιστές υγείας, Κτηνίατροι (εφεξής: οι «Επαγγελματίες Υγείας»)
  • Ιδιωτικές κλινικές, Διαγνωστικά, Κέντρα αισθητικής, Ασθενοφόρα, Κέντρα εναλλακτικών θεραπειών, Μικροβιολογικά Εργαστήρια και λοιπά νομικά πρόσωπα (εφεξής: οι «Επιχειρήσεις Υγείας»).

1.2. Οι παρόντες Όροι Διαδικτυακής Καταχώρησης (εφεξής «οι Όροι») και όλα τα σε αυτούς προσαρτώμενα έγγραφα αποτελούν το περιεχόμενο σύμβασης (εφεξής: η «Σύμβαση») που διέπει την παρεχόμενη εκ μέρους της Εταιρείας υπηρεσία καταχώρησης του Αντισυμβαλλομένου στον Ιστότοπο, η οποία συμφωνείται και υπογράφεται μεταξύ της Εταιρείας και κάθε ενδιαφερόμενου Επαγγελματία Υγείας ή Επιχείρησης Υγείας που επιθυμεί να συμβληθεί προς τούτο με την Εταιρεία (εφεξής, για κάθε κατηγορία:  ο Αντισυμβαλλόμενος και από κοινού: «τα Μέρη») και αποσκοπούν στο να καθορίσουν περαιτέρω τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την ως άνω υπηρεσία και τις σχετιζόμενες με αυτή παροχές, με βάση όσα αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

1.3. Οι παρόντες Όροι καθώς και οποιοδήποτε νομικό έγγραφο αναφέρεται ρητά σε αυτούς, (συμπεριλαμβανομένων των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας και της Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου) ή είναι διαθέσιμο μέσω υπερσυνδέσμου και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα των Όρων, συνιστούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ των Μερών και υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε προγενέστερης διευθέτησης ή συμφωνίας που συνήψαν τα Μέρη και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία σύναψης της μεταξύ των Μερών Σύμβασης (βλ. παρακάτω υπό 4).

1.4.Με τη δημιουργία λογαριασμού από τον Αντισυμβαλλόμενο στον Ιστότοπο και τη συμπλήρωση και υποβολή φόρμας καταχώρησης μέσω του Ιστοτόπου, ή με τη αποστολή από τον Αντισυμβαλλόμενο συμπληρωμένης φόρμας καταχώρησης μέσω email στη διεύθυνση sales@ygeia247.gr, καθώς και με κάθε μετέπειτα επέκταση ή ενεργοποίηση νέας υπηρεσίας καταχώρησης, τεκμαίρεται ότι, και, σε κάθε περίπτωση, ο Αντισυμβαλλόμενος δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και ότι αποδέχεται τους Όρους όπως αυτοί τους κοινοποιούνται, μέσω ανάρτησης στον Ιστότοπο ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, και ότι δέχεται να δεσμευτεί από αυτούς και από οποιοδήποτε άλλο νομικό κείμενο αναφέρεται ρητώς σε αυτούς, όπως οι Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας και η Πολιτική Ιδιωτικότητας, οι οποίοι προσαρτώνται στους παρόντες Όρους και Σύμβαση και συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

1.5. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθεωρήσει, αλλάξει, ανανεώσει και τροποποιήσει τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή. Η τελευταία ενημέρωση των Όρων πραγματοποιήθηκε στις 08/09/2022. Οι παρόντες Όροι είναι διαθέσιμοι για κατέβασμα και εκτύπωση ΕΔΩ.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.1. Εγγραφή και Δημιουργία Λογαριασμού.

Η παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της Εταιρείας προς τον Αντισυμβαλλόμενο και η συνακόλουθη σύναψη Σύμβασης προϋποθέτει υποχρεωτικά τη δημιουργία Λογαριασμού του Αντισυμβαλλόμενου, διά του οποίου είναι εφικτή η προσθήκη καταχώρησης στον Ιστότοπο καθώς και η διαχείρισή της, είτε από τον ίδιο, στον Ιστότοπο, επιλέγοντας ένα Όνομα χρήστη (Username) και έναν Κωδικό (Password), είτε από την Εταιρεία, διά της ομάδας διαχείρισης του Ιστοτόπου, η οποία εξουσιοδοτείται προς τούτο από τον Αντισυμβαλλόμενο και η οποία κοινοποιεί στον Αντισυμβαλλόμενο το Όνομα χρήστη (Username) και τον Κωδικό (Password).

2.2. Παροχές.

Οι παροχές καταχώρησης συνίστανται:

1. Στην ανάρτηση  μίας προσωπικής σελίδας καταχώρησης του Αντισυμβαλλομένου, υπό εξατομικευμένο URL «https://ygeia247.gr/listing/επωνυμία» και ιδιότητα του Αντισυμβαλλομένου», εντός της οποίας προβάλλονται οι υποβληθείσες από τον Αντισυμβαλλόμενο πληροφορίες, στοιχεία και υλικό που καλύπτουν ενδεικτικά τα εξής πεδία: Ονοματεπώνυμο, Ειδικότητα (για Επαγγελματία Υγείας), Δραστηριότητα (για Επιχείρηση Υγείας), Διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό ή/και κινητό), σύνδεσμος προς ιστοσελίδα ή/και μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  email, ωράριο λειτουργίας, παρουσίαση του επαγγελματικού προφίλ (ενδεικτικά για Επαγγελματία Υγείας: Σύντομη Περιγραφή, Σπουδές, Εξειδίκευση, Δημοσιεύσεις-Συνέδρια⸱ ενδεικτικά για Επιχείρηση Υγείας: περιγραφή εταιρικού προφίλ και δραστηριοτήτων), περιγραφή του χώρου/εγκαταστάσεων, κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών, τρόπο πληρωμής του Αντισυμβαλλομένου, σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία, έτη εμπειρίας, παρεχόμενες υπηρεσίες, φωτογραφίες και άλλες συναφείς πληροφορίες. Η προσωπική σελίδα καταχώρησης περιλαμβάνει επιπλέον χάρτη με επισήμανση της ακριβούς τοποθεσίας της εγκατάστασης του Αντισυμβαλλομένου και προσφέρει τη δυνατότητα υποβολής αξιολογήσεων από εγγεγραμμένους χρήστες του Ιστότοπου καθώς και την απευθείας κλήση του Αντισυμβαλλόμενου από ενδιαφερόμενο επισκέπτη του Ιστοτόπου ή/και εγγεγραμμένου χρήστη του Ιστοτόπου, μέσω κατάλληλης εφαρμογής Η/Υ ή μέσω της εφαρμογής κλήσεων κινητού τηλεφώνου. Η διόρθωση ή/και επικαιροποίηση και κάθε μεταβολή των προβαλλόμενων στοιχείων πραγματοποιείται από τον Αντισυμβαλλόμενο, μέσω του λογαριασμού του, όπου παρέχεται η σχετική δυνατότητα (πεδίο «επεξεργασία»).

2.  Στην εμφάνιση της καταχώρησης του Αντισυμβαλλομένου στα αποτελέσματα αναζήτησης εντός του Ιστοτόπου, με βάση την κατηγορία Επαγγελματία Υγείας ή Επιχείρησης Υγείας ή/και την περιοχή εγκατάστασης.

3.  Στην παροχή δυνατότητας υποβολής αιτήματος για προγραμματισμό ραντεβού με τον Αντισυμβαλλόμενο από εγγεγραμμένους στον Ιστότοπο χρήστες, κατόπιν αποστολής σχετικού μηνύματος μέσα από την προσωπική σελίδα καταχώρησης, εφόσον ο Αντισυμβαλλόμενος το επιθυμεί, ενεργοποιώντας τη σχετική δυνατότητα από τον προσωπικό του λογαριασμό. o Αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει ειδοποίηση για το εισερχόμενο μήνυμα στο Ο προγραμματισμός και η διενέργεια ραντεβού προϋποθέτει επιβεβαίωση και οριστικοποίηση των σχετικών παραμέτρων (ημερομηνία, ώρα, διάρκεια, παρεχόμενη υπηρεσία κλπ)  από τον Αντισυμβαλλόμενο εκτός του Ιστοτόπου, μέσω email ή κατόπιν τηλεφωνική επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο χρήστη. Η Εταιρεία απλώς παρέχει την υποδομή για υποβολή αιτήματος ραντεβού και ουδεμία ανάμιξη έχει στον προγραμματισμό, την επιβεβαίωση, οριστικοποίηση και κάθε συναλλαγή μεταξύ Αντισυμβαλλομένου και χρήστη, αντιστοίχως δε ουδεμία ευθύνη υπέχει σε σχέση με το ραντεβού και τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τον Αντισυμβαλλόμενο προς το χρήστη.

4. Στην πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας της προσωπικής σελίδας καταχώρησης, κατόπιν εισόδου στο πίνακα ελέγχου του προσωπικού λογαριασμού με τη χρήση Ονόματος χρήστη (Username) του Κωδικού (Password) που έχει επιλεγεί κατά τη δημιουργία του λογαριασμού.  Αναλυτικότερα, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει πρόσβαση στον αριθμό επισκέψεων που πραγματοποιήθηκαν στην προσωπική του σελίδα κατά το διάστημα της τελευταίας εβδομάδας ή του τελευταίου μήνα.

5. Στη δυνατότητα υποβολής και δημοσίευσης άρθρων ιατρικού ενδιαφέροντος στο Blog του Ιστοτόπου, με την επιφύλαξη προηγούμενης έγκρισης του προς δημοσίευση κειμένου από την Εταιρεία.

6. Στη δυνατότητα εμφάνισης της καταχώρησης του Αντισυμβαλλομένου στα αποτελέσματα αναζήτησης εντός του Ιστοτόπου, σε στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων, με την ένδειξη «Premium» και σε προτεραιότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες καταχωρήσεις της ίδιας κατηγορίας, με την προϋπόθεση ότι έχει ενεργοποιηθεί το Premium συνδρομητικό πακέτο.

2.3. Διάρκεια, επέκταση και αντάλλαγμα παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η παροχή της καταχώρησης με τις παροχές που περιγράφονται ανωτέρω υπό 2.2. και συμφωνούνται με την παρούσα, συμφωνείται για ορισμένη διάρκεια τριών, έξι ή δώδεκα μηνών, ανάλογα με το εκάστοτε συνδρομητικό πακέτο που επιλέγεται.  Συγκεκριμένα, ο Αντισυμβαλλόμενος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 3 διαθέσιμα συνδρομητικά πακέτα, το Standard πακέτο με διάρκεια 12 μηνών (365 ημέρες), το Unlimited πακέτο με διάρκεια 12 μηνών (365 ημέρες), το Premium Unlimited πακέτο με διάρκεια 24 μηνών (730 ημέρες) και το πακέτο με τον διακριτικό τίτλο Δωρεάν Δοκιμή, με διάρκεια 45 ημέρες από τη σύναψη της Σύμβασης. Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών συμφωνείται με αντάλλαγμα για το Standard Πακέτο το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για το Unlimited πακέτο το χρηματικό ποσό των 95 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για δε το Premium Unlimited πακέτο το χρηματικό ποσό των 145 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Προκειμένου να ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο συνδρομητικό πακέτο, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση να καταβάλει το χρηματικό αντάλλαγμα με τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδειχθεί από το Ygeia247, διευκρινίζεται δε ότι το χρηματικό αντάλλαγμα καθίσταται πληρωτέο εφάπαξ σε ετήσια βάση.

Στην περίπτωση του συνδρομητικού πακέτου με το διακριτικό τίτλο Δωρεάν Δοκιμή, η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών συμφωνείται χωρίς αντάλλαγμα.

Με την πάροδο της ορισμένης διάρκειας του συνδρομητικού πακέτου που έχει ενεργοποιηθεί, και εφόσον ο Αντισυμβαλλόμενος δεν προβεί σε επέκταση σύμφωνα με τα οριζόμενα αμέσως κατωτέρω, η παρούσα τρέπεται σε αορίστου διάρκειας και ταυτόχρονα ενεργοποιείται το Δωρεάν συνδρομητικό πακέτο παροχής υπηρεσιών καταχώρησης, το οποίο συμφωνείται χωρίς αντάλλαγμα και το οποίο περιλαμβάνει, ως παροχές υπηρεσιών καταχώρησης, μόνο την εμφάνιση της καταχώρησης του Αντισυμβαλλομένου στα αποτελέσματα αναζήτησης εντός του Ιστοτόπου, με βάση την κατηγορία Επαγγελματία Υγείας ή Επιχείρησης Υγείας ή/και την περιοχή εγκατάστασης.

Αν αντιθέτως ο Αντισυμβαλλόμενος επιθυμεί την επέκταση της παροχής των υπηρεσιών καταχώρησης, όπως περιγράφονται ανωτέρω υπό 2.2. μετά την πάροδο της ορισμένης διάρκειας του συνδρομητικού πακέτου, τούτο καθίσταται δυνατόν κατόπιν καταβολής του σχετικού χρηματικού τιμήματος και έγγραφης δηλώσεώς του απευθυντέας προς την Εταιρεία (opt-in), διά της οποίας η παρούσα θα τραπεί σε σύμβαση  διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και η παροχή των υπηρεσιών καταχώρησης κατά τα ανωτέρω υπό 2.2.  συμφωνείται να παρέχεται με το σχετικό χρηματικό αντάλλαγμα, πληρωτέο εφάπαξ σε ετήσια βάση.

Η πληρωμή του ανταλλάγματος επέκτασης είναι δυνατή με τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδειχθεί από το Ygeia247.

Καμία πληρωμή δεν πραγματοποιείται διαμέσου του Ιστοτόπου. Όλες οι πληρωμές διενεργούνται και διεκπεραιώνονται από τρίτους παρόχους σχετικών υπηρεσιών (τρίτοι ενδιάμεσοι ή διαμεσολαβητές πληρωμών) και συγκεκριμένα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

2.4. Απουσία εγγυήσεων.

Η Εταιρεία δηλώνει και ο Αντισυμβαλλόμενος αποδέχεται και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών συμφωνείται ως αμοιβαία μη αποκλειστική και ότι δεν συνοδεύεται από οποιαδήποτε εγγύηση επίτευξης ορισμένου αποτελέσματος προώθησης, προβολής, αύξησης πελατείας, κύκλου εργασιών ή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, πέραν της απλής καταχώρησης και προβολής κατά τα ανωτέρω στον Ιστότοπο.

3. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ.

3.1. Η παροχή της καταχώρησης με τις παροχές που περιγράφονται ανωτέρω υπό 2.2. και συμφωνούνται με την παρούσα, συμφωνείται για ορισμένη διάρκεια δώδεκα μηνών ή για διάρκεια αορίστου χρόνου, ανάλογα με το εκάστοτε συνδρομητικό πακέτο που επιλέγεται.  Συγκεκριμένα, ο Αντισυμβαλλόμενος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 4 διαθέσιμα συνδρομητικά πακέτα, το Standard πακέτο με διάρκεια 12 μηνών (365 ημέρες), το Unlimited πακέτο με διάρκεια 12 μηνών (365 ημέρες), το Premium Unlimited πακέτο με διάρκεια 24 μηνών (730 ημέρες) και το πακέτο με τον διακριτικό τίτλο Δωρεάν Δοκιμή, με διάρκεια 45 ημέρες από τη σύναψη της Σύμβασης. Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών συμφωνείται με αντάλλαγμα για το Standard Πακέτο το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για το Unlimited πακέτο το χρηματικό ποσό των 95 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για δε το Premium Unlimited πακέτο το χρηματικό ποσό των 145 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Στην περίπτωση του συνδρομητικού πακέτου με το διακριτικό τίτλο Δωρεάν Δοκιμή, η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών συμφωνείται χωρίς αντάλλαγμα.

Με την πάροδο της ορισμένης διάρκειας του συνδρομητικού πακέτου που έχει ενεργοποιηθεί, και εφόσον ο Αντισυμβαλλόμενος δεν προβεί σε επέκταση σύμφωνα με τα οριζόμενα αμέσως κατωτέρω, η παρούσα τρέπεται σε αορίστου διάρκειας και ταυτόχρονα ενεργοποιείται το Δωρεάν συνδρομητικό πακέτο παροχής υπηρεσιών καταχώρησης, το οποίο συμφωνείται χωρίς αντάλλαγμα και το οποίο περιλαμβάνει, ως παροχές υπηρεσιών καταχώρησης, μόνο την εμφάνιση της καταχώρησης του Αντισυμβαλλομένου στα αποτελέσματα αναζήτησης εντός του Ιστοτόπου, με βάση την κατηγορία Επαγγελματία Υγείας ή Επιχείρησης Υγείας ή/και την περιοχή εγκατάστασης.

Αν αντιθέτως ο Αντισυμβαλλόμενος επιθυμεί την επέκταση της παροχής των υπηρεσιών καταχώρησης, όπως περιγράφονται ανωτέρω υπό 2.2. μετά την πάροδο της ορισμένης διάρκειας του συνδρομητικού πακέτου, τούτο καθίσταται δυνατόν κατόπιν καταβολής του σχετικού χρηματικού τιμήματος και έγγραφης δηλώσεώς του απευθυντέας προς την Εταιρεία (opt-in), διά της οποίας η παρούσα θα τραπεί σε σύμβαση  διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και η παροχή των υπηρεσιών καταχώρησης κατά τα ανωτέρω υπό 2.2.  συμφωνείται να παρέχεται με το σχετικό χρηματικό αντάλλαγμα, πληρωτέο εφάπαξ σε ετήσια βάση.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία βασίμως πιθανολογεί ότι οποιεσδήποτε εκ των ανωτέρω πληροφορίες ή στοιχεία δεν είναι αληθείς ή ακριβείς, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την ανάρτηση της καταχώρησης του Αντισυμβαλλομένου στον Ιστότοπο άμεσα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

3.2. Ο Αντισυμβαλλόμενος συναινεί στην ανάρτηση και δημοσιοποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, μέσω του Ιστοτόπου των προσωπικών του δεδομένων, της εικόνας του και λοιπών προσωπικών στοιχείων που ο ίδιος υποβάλλει για ανάρτηση στον Ιστότοπο κατά τα ανωτέρω υπό 3.1.

3.3. Ο Αντισυμβαλλόμενος δηλώνει και αποδέχεται ότι συμβάλλεται στην παρούσα σύμβαση αποκλειστικά ως επαγγελματίας/επιχειρηματίας, για την ικανοποίηση σκοπών που εμπίπτουν στη σφαίρα της εμπορικής, επιχειρηματικής και επαγγελματικής του δραστηριότητας και αμφότερα τα Μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων του δικαίου καταναλωτή και του δικαίου ηλεκτρονικού εμπορίου που εφαρμόζονται σε συμβάσεις καταναλωτών, όπως αυτές που προβλέπει ο Ν. 2251/1993 και το π.δ. 131/2003 και το οικείο υπερκείμενο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

3.4. Ο Αντισυμβαλλόμενος παραχωρεί με την παρούσα μία μη αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης στην Εταιρεία, χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς γεωγραφικό περιορισμό, για διάρκεια ίση με τη διάρκεια της Σύμβασης, η οποία καλύπτει κάθε αναγκαία περιουσιακή εξουσία και ιδίως την εξουσία αναπαραγωγής και παρουσίασης στο κοινό για την ανάρτηση και χρήση των φωτογραφιών, κειμένων ή άλλου προστατευόμενου έργου ή αντικειμένου που ο Αντισυμβαλλόμενος επιλέγει και υποβάλλει προς ανάρτηση μέσω του Ιστοτόπου και για την εν γένει εκτέλεση της Σύμβασης.

Περαιτέρω, ο Αντισυμβαλλόμενος δηλώνει και εγγυάται ότι έχει ο ίδιος κατ’ αποκλειστικότητα άπαντα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλου είδους δικαιώματα επί των φωτογραφιών, κειμένων ή οιοδήποτε άλλου έργου ή προστατευόμενου αντικειμένου που υποβάλλει κατά τη συμπλήρωση της φόρμας ή κατά την επεξεργασία της καταχώρισής του στον Ιστότοπο, ότι έχει λάβει τις τυχόν απαραίτητες συναινέσεις απεικονιζόμενων σε αυτά προσώπων, ότι αυτά είναι απαλλαγμένα νομικών ελαττωμάτων ή βαρών και ότι είναι σε θέση να προβεί στην υποβολή και ένταξή τους στην καταχώρηση χωρίς να κωλύεται εξ οιουδήποτε λόγου, παραιτείται δε από οιαδήποτε αξίωση οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος έναντι της ανωτέρω άδειας.

Επιπροσθέτως, ο Αντισυμβαλλόμενος παραχωρεί με την παρούσα μία μη αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης στην Εταιρεία, χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς γεωγραφικό ή χρονικό περιορισμό, η οποία καλύπτει κάθε αναγκαία περιουσιακή εξουσία και ιδίως την εξουσία αναπαραγωγής και παρουσίασης στο κοινό για την ανάρτηση και χρήση άρθρου και συνοδευτικού υλικού (π.χ. φωτογραφίες, πίνακες κλπ) που ο Αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει προς δημοσίευση μέσω του Blog του Ιστοτόπου και δηλώνει και εγγυάται ότι είναι δημιουργός και έχει ο ίδιος κατ’ αποκλειστικότητα άπαντα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υποβληθέντος άρθρου και του τυχόν συνοδευτικού υλικού, παραιτείται δε από οιαδήποτε αξίωση οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος έναντι της ανωτέρω άδειας.

Ο Αντισυμβαλλόμενος συναινεί στην υποκατάσταση ειδικού ή καθολικού διαδόχου της Εταιρείας στις ως άνω άδειες.

Ο Αντισυμβαλλόμενος συναινεί περαιτέρω, χωρίς αξίωση ανταλλάγματος, οικονομικού ή άλλου, στην αναφορά του ονόματος, της εμπορικής επωνυμίας του  και στη χρήση εμπορικού σήματος ή άλλου γνωρίσματός του από την Εταιρεία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, εντός του Ιστοτόπου, για σκοπούς δημοσιοποίησης προς το κοινό της συνεργασίας των Μερών και της παροχής υπηρεσιών καταχώρησης από την Εταιρεία προς τον Αντισυμβαλλόμενο, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας.

3.5. Ο Αντισυμβαλλόμενος συναινεί περαιτέρω, χωρίς αξίωση ανταλλάγματος, οικονομικού ή άλλου, στην αναφορά του ονόματος, της εμπορικής επωνυμίας του  και στη χρήση εμπορικού σήματος ή άλλου γνωρίσματός του από την Εταιρεία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, εντός του Ιστοτόπου, για σκοπούς δημοσιοποίησης προς το κοινό της συνεργασίας των Μερών και της παροχής υπηρεσιών καταχώρησης από την Εταιρεία προς τον Αντισυμβαλλόμενο, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας.

3.6. Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δύναται να μεταβιβάσει ή παραχωρήσει σε οιονδήποτε τρίτο οιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση.

3.7. Η παρούσα Σύμβαση δεν γεννά ουδεμία εταιρική ή άλλη συμμετοχική σχέση ή σχέση εξάρτησης μεταξύ των Μερών και ο Αντισυμβαλλόμενος δηλώνει και αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία ουδεμία συμμετοχή και ανάμιξη έχει στην παροχή υπηρεσιών υγείας ή άλλων υπηρεσιών εκ μέρους του Αντισυμβαλλομένου, οι οποίες παρέχονται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά από τον Αντισυμβαλλόμενο και με δική του αποκλειστική ευθύνη έναντι όλων. Τοιουτοτρόπως, η Εταιρεία δεν φέρει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη από πράξεις ή/και παραλείψεις του Αντισυμβαλλομένου κατά παντός τρίτου καθ’ όλη τη διάρκεια στη Σύμβασης.

3.8. Ο Αντισυμβαλλόμενος αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία είναι μόνη και πλήρης αποκλειστική δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων επί διακριτικών γνωρισμάτων και εμπορικών απορρήτων, επί του Ιστοτόπου αφ’ εαυτού, της επιχειρηματικής ιδέας επί της οποίας στηρίζεται καθώς και των στοιχείων που τον συναποτελούν, επί του ονόματος χώρου ygeia247.gr και επί κάθε άλλου γνωρίσματος που σχετίζεται με την Εταιρεία και τη δραστηριότητά της ή/και τον Ιστότοπο και αναγνωρίζει ότι ουδεμία άδεια ή εν γένει δικαίωμα, χρήσης ή άλλο, εν σχέσει με τα ανωτέρω δικαιώματα παραχωρείται υπέρ του διά της παρούσας Σύμβασης.

3.9. Ο Αντισυμβαλλόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφαλή και εμπιστευτική τήρηση και φύλαξη του κωδικού πρόσβασης που έχει επιλέξει κατά την εγγραφή του στον Ιστότοπο και οφείλει να φροντίζει ώστε να μην αποκτά πρόσβαση στο λογαριασμό του οιοσδήποτε τρίτος μέσω χρήσης του ως άνω κωδικού, ουδεμία ευθύνη δε φέρει η Εταιρεία εκ προσβάσεως τρίτου στο λογαριασμό του Αντισυμβαλλομένου ένεκα πλημμελούς φύλαξης ή αποκάλυψης του κωδικού από τον Αντισυμβαλλόμενο σε τρίτους.

3.10. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε τρίτος εγείρει οποιαδήποτε αξίωση κατά της Εταιρείας σχετιζόμενη με τις στο παρόν διαλαμβανόμενες εγγυήσεις και δηλώσεις του Αντισυμβαλλομένου, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συνδράμει την Εταιρεία με οποιοδήποτε μέσο και να αναλάβει τυχόν σχετική διανοιχθείσα δίκη, αποζημιώνοντας για κάθε ζημία τον τρίτο και την Εταιρεία.

4. ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1. Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται και τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της υποβολής φόρμας καταχώρισης μέσω του λογαριασμού του Αντισυμβαλλομένου στον Ιστότοπο.

4.2. Με την πάροδο της ορισμένης διάρκειας της σύμβασης, και εφόσον ο Αντισυμβαλλόμενος δεν προβεί σε επέκταση σύμφωνα με τα οριζόμενα αμέσως κατωτέρω, η παρούσα τρέπεται σε αορίστου διάρκειας, κατά τη διάκριση σε σχέση με τις παροχές και το αντάλλαγμα που αναφέρεται ανωτέρω υπό 2.3.

4.3. Η παρούσα Σύμβαση θα είναι δεσμευτική για την Εταιρεία και τον Αντισυμβαλλόμενο καθώς και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους της Εταιρείας και του Αντισυμβαλλομένου που αντιστοιχεί σε Επιχείρηση Υγείας.

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Αντισυμβαλλομένου διέπεται από την Πολιτική Ιδιωτικότητας της Εταιρείας, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

6.1. Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης είναι ουσιώδεις. Κάθε τροποποίηση της παρούσας γίνεται εγγράφως και υπογράφεται από τα δύο Μέρη.

6.2. Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα, κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και μετά τη για οποιονδήποτε άλλο λόγο λύση αυτής, οποιαδήποτε πληροφορία, στοιχείο ή δεδομένο μη δημοσιοποιημένο κατ’ άλλο τρόπο που περιέρχεται σε αυτόν σχετικά με την Εταιρεία και τον Ιστότοπο, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του με αυτό για την εκτέλεση της παρούσας.

6.3. Το παρόν περιέχει τη συνολική συμφωνία μεταξύ των Μερών, αναφορικά με τα ζητήματα στα οποία αναφέρεται, και περιέχει όλα όσα τα Μέρη διαπραγματεύτηκαν και συμφώνησαν στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Αντικαθιστά και ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία, επικοινωνία, προσφορά, πρόταση ή αλληλογραφία, γραπτή ή προφορική, που ανταλλάχθηκε ή συμφωνήθηκε μεταξύ των Μερών, αναφορικά με τα ίδια ζητήματα.

6.4. Σε περίπτωση μη εκτελέσεως ή μη προσήκουσας εκτέλεσης οποιουδήποτε εκ των όρων του παρόντος εκ μέρους οποιουδήποτε των συμβαλλομένων Μερών, το έτερο Μέρος δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα, με άμεση ισχύ και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας του.

6.5. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Πάτρας.

Tελευταία Ενημέρωση: 21/09/2022